Hair & Brow Treatments

HAIR AND BROW TREATMENTS

fashion-art.png

VOOR MOOI EN GEZOND HAAR, PERFECTE WENKBRAUWEN EN MEER!

Hair and Brow treatments

algemene
voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Hair & Brow treatments en een klant waarop Hair & Brow treatments deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

diensten

De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per email aan Hair & Brow treatments melden.

Na het ontvangen van dit bericht zal Hair & Brow treatments dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Hair & Brow treatments gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan 30 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Hair & Brow treatments de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Hair & Brow treatments behoudt zich het recht om diensten binnen 10 dagen na ontvangst te annuleren/weigeren zonder opgave van redenen.

betaling

Hair & Brow treatments vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders wordt vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per Tikkie of per pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn.
Wanneer een betalingstermijn overschreden wordt, volgt minimaal 1 herinnering. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Hair & Brow treatments de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant. De gegevens van de klant zullen in dit geval gedeeld worden met een incassobureau.

In het geval dat de klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is degene verplicht Hair & Brow treatments voór het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het namelijk niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doornemen van alle communicatie en informatie met betrekking tot de dienst(en).

persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Hair & Brow treatments vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Hair & Brow treatments aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Hair & Brow treatments neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Hair & Brow treatments behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hair & Brow treatments zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

geheimhouding

Hair & Brow treatments is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hair & Brow treatments verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Hair & Brow treatments is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hair & Brow treatments is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Hair & Brow treatments is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

recht

Hair & Brow treatments verklaart aan de klant dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, na opdrachtverstrekking en ondertekening van het (GGD) formulier door de klant. Hair & Brow treatments kan echter nooit garanderen dat het beoogde resultaat exact wordt bereikt, gezien het feit dat elke huid anders is en anders reageert. Mocht het beoogde resultaat als gevolg van de huid van de klant niet gerealiseerd kunnen worden, dan kunt u aanspraak maken op restitutie van eventuele vervolgbehandelingen. Restitutie van reeds geleverd werk vindt in geen geval plaats.

De klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en deze dient binnen 6 à 8 weken, maar uiterlijk binnen drie maanden na de laatste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

Hair & Brow treatments is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde eindresultaat, tenzij vast komt te staan dat de schade aan grove opzet of schuld van Hair & Brow treatments te wijten is.

Hair & Brow treatments is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze goed na te leven.

Voor het geval Hair & Brow aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Hair & Brow voor de desbetreffende diensten en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt als de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen als de klant Hair & Brow treatments ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zaken relevante informatie.

beschadiging & diefstal

Hair & Brow treatments heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Hair & Brow treatments meldt diefstal altijd bij de politie.

klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Hair & Brow treatments. Hair & Brow treatments moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Hair & Brow treatments de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Hair & Brow treatments en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie permanente make-up, wetgever of mediator.

Zowel Hair & Brow treatments als de klant hebben de inspanningsverplichting om redelijkerwijs een klacht op te lossen. Hair & Brow treatments heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en zal een redelijke klacht altijd oplossen door deze na te behandelen. De klant heeft de inspanningsverplichting om Hair & Brow treatments de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijv. plaatsen van een negatieve recensie op Facebook en Google, zonder dat Hair & Brow treatments geïnformeerd is over de klacht en in de gelegenheid is gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hair & Brow treatments het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

annuleren

Het is mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren, mits dit uiterlijk binnen 1 werkdag voor de afspraak wordt afgezegd. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden dan de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar een andere beschikbare datum binnen één jaar. 

beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant. Hair & Brow treatments is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor negatieve reacties die eventueel online  geplaatst worden door anderen.

overmacht

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 48 uur voor aanvang van de behandeling, kwalificeert niet als overmacht.

communicatie

Hair & Brow treatments zal bij wijzigingen of vragen communiceren per mail of telefoon. De klant is zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden.